สผ. จัดอบรม “การสร้างจิตสำนึกในการบริการที่ดี (Service Mind Building)”

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรม “การสร้างจิตสำนึกในการบริการที่ดี (Service Mind Building)” ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.45 – 12.00 น. โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากอาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ และทีมวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการบริการที่ดี การสร้างแนวความคิดเชิงบวกต่อการบริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของการบริการ และนำไปปรับใช้ในงานบริการให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)