สผ. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง” สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมงจากการพัฒนาโครงการ รวมถึง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมงต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายอภิชาติ เติมวิชชากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง จากนั้น เป็นการอภิปรายและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ โดยนายอภิชาติ เติมวิชชากร ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และ นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ สผ. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว จำนวนประมาณ ๖๐ คน เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม