สผ. จัดอบรมหลักสูตร “สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และ พ.ร.บ. เงินทดแทน”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดอบรมหลักสูตร
“สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และ พ.ร.บ. เงินทดแทน” โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. ซึ่งมีวิทยากรบรรยายจากสำนักงานประกันสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผกาพันธุ์ ผกานิรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และ นางอรุณ ธาราวุฒิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เงินทดแทน ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๑๕๐ คน ได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเองที่จะได้รับ

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม