สผ. จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่ การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) จัดอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอนุรักษ์ปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังภาคส่วนต่างๆร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ โรงแรม เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา โดยมี นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานและนำเสนอ “บทบาท ภารกิจการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมตามแผนที่ ๑ – ๔” ต่อจากนั้น เป็นการบรรยาย “ทิศทางการดำเนินงานและบูรณาการงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่างหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด” โดย นาย พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง ๗๖ จังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมประมาณ ๓๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม