สผ. จัดอบรมการใช้สื่อยุคดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 ทิปโก้ 2 สผ. จัดอบรมเรื่องการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลยุคใหม่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเอง โดย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรม และ นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ธีรพงษ์ ต๋าอ่อน ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ ตัดต่อวิดีโอ ทำคอนเทนต์ และจัดทำสื่อ infographic ผ่าน application เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมอบรม ประมาณ 40 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)