สผ. จัดหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการ Modeling Thailand’s Decarbonization กับประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 Ms. Meredydd Evans หัวหน้าทีมวิจัย และเจ้าหน้าที่ The pacific Northwest National Laboratory (PNNL) กระทรวงพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้ง Mr. Evan Foxs ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย จากหน่วยวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะ เข้าพบ สผ. เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการ Modeling Thailand’s Decarbonization โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่ กปอ. ร่วมหารือฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยทีมผู้วิจัย ได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นต่อแนวทางและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง ผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลอง Global Change Analysis Model (GCAM) เพื่อขับเคลื่อนการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 ของประเทศไทย และ ผอ.กปอ. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลองดังกล่าวเพื่อศึกษาผลประโยชน์ร่วมที่จะเกิดขึ้น ทั้งในด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนหารือแนวทางการดำเนินงานที่จะร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)