สผ. จัดสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วย นางอรวรรณ  ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยการสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้หัวข้อ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมาตรา 37 และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ระบบบำบัดน้ำเสียรวม และระบบกำจัดของเสียรวม) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สสภ. ทสจ.  อปท.  และ สผ.รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)