สผ. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. …. ระดับจังหวัด

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สผ. โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จํากัด ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต ระดับจังหวัด โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ นายอิศราพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. กล่าวรายงาน          

     การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งนี้ เป็นการนําเสนอร่างประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. …. ซึ่งจะนํามาบังคับใช้แทนประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2560  ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมาย การหารือกับ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดประชุมฟังความคิดเห็น ในระดับอําเภอทั้ง 3 อําเภอ เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 สําหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาครั้งนี้ กชพ. และที่ปรึกษาจะนําไป ประกอบการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ให้เกิดความเหมาะสม แล้วนําเสนอ คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

     ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 130 คน ประกอบด้วยผู้แทน หน่วยภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําชุมชนเครือข่าย และประชาชน โดยการจัดสัมมนาฯ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)