สผ. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับอำเภอ

สผ. โดย กชพ. ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างประกาศกระทรวงฯ  ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และและอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุจินต์ วาจากิจ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. กล่าวรายงาน โดยในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งนี้ เป็นการนำเสนอร่างประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. ….  ซึ่งจะนำมาบังคับใช้แทนประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย การหารือกับหน่วยราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศกระทรวงฯ กชพ. และที่ปรึกษา จะนำไปประกอบการพิจารณา และจะนำร่างประกาศกระทรวงฯ มานำเสนอในพื้นที่อีกครั้ง ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วจะนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดอำเภอหัวหิน และอำเภอชะอำ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําชุมชน เครือข่าย ประชาชน และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม