สผ. จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (EPI)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance index : EPI) ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และผ่านสื่อออนไลน์ โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกล่าวรายงาน การสัมมนาได้มีการนำเสนอผลการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมกับนโยบาย และแผนของประเทศไทย โดย นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน และการนำเสนอผลการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์และคณะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นต่อผลการจัดทำดัชนีดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานในประเทศไทย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 120 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)