สผ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณ ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา หลังจากนั้น นางสาวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง “ การบริหารโครงการและงบประมาณภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ….” ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “ขั้นตอน วิธีการ บันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการเบิก – จ่ายเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ โดย นางสาวจิรัชยา บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ พร้อมคณะ และ “แนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณ การผูกพันงบประมาณ และพิจารณาความเหมาะสมของราคาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดย นายพิชัย คุ้มหรั่ง นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ จากสำนักงบประมาณ โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort