สผ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณ ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา หลังจากนั้น นางสาวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง “ การบริหารโครงการและงบประมาณภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ….” ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “ขั้นตอน วิธีการ บันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการเบิก – จ่ายเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ โดย นางสาวจิรัชยา บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ พร้อมคณะ และ “แนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณ การผูกพันงบประมาณ และพิจารณาความเหมาะสมของราคาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดย นายพิชัย คุ้มหรั่ง นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ จากสำนักงบประมาณ โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม