สผ. จัดสัมมนามอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง“ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดสัมมนามอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 69 โครงการ วงเงิน 66 ล้านบาท นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการหมอกควันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้มอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ชุมชนวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ภายในงานได้มีการดำเนินการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook LIVE เพจกองทุนสิ่งแวดล้อม สผ. สส. และ คพ. ในการนี้ รมว.ทส. และคณะผู้บริหารร่วมกันเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในสังกัด ทส. และ เครือข่าย ทสม. เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน และ ปรับเปลี่ยน เป็น “ชุมชนวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก”

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม