สผ.จัดสัมมนาการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ พ.ศ. 2566 – 2570

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ จัดสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ กชพ. สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองเป้าหมายและนโยบายทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะสู่ความยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ กชพ พ.ศ. 2566 – 2570 มีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์ 31 โครงการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ลนก. และเจ้าหน้าที่ กชพ. จำนวน 32 คน

          การสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการสัมมนาผ่านวีดิทัศน์ พร้อมทั้งมอบนโยบายต่อการจัดทำยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจนและตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ 2) การให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในทุกสถานการณ์ และ 3) การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ต่อมา ผอ.กชพ. ได้เน้นย้ำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร สผ. และกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของยุทธศาสตร์ กชพ. พร้อมทั้ง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวทั้งจาก ลนก. และ ผอ.กลุ่มงานฯ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ กชพ.

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง”  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของ กชพ. ในอนาคต จากอดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กชพ. ได้แก่ นางรัชวดี ศรีประพัทธ์ และนางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน์ อดีต ผอ.กชพ. นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผอ.กยผ. และ ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content