สผ. จัดพิธีอัญเชิญพระชัยมงคล มาประดิษฐาน ณ อาคารทิปโก้ ๒ เป็นการชั่วคราว

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีอัญเชิญพระชัยมงคล มาประดิษฐาน ณ อาคารทิปโก้ ๒ เป็นการชั่วคราว เพื่อเตรียมการรื้อถอนอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม