สผ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Essential Mindset & Thinking for Design Thinking) รุ่นที่ 1”

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Essential Mindset & Thinking for Design Thinking) รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก อาจารย์จามร เหล่าอิ่มจันทร์ และทีมวิทยากร มาบรรยายเกี่ยวกับกรอบคิดและวิธีคิดที่จำเป็นสำหรับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ วิธีคิดต่อตนเองและต่อผู้อื่น รวมถึงวิธีการพัฒนาศักยภาพของสมอง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการ Design Thinking ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจในเรื่องการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานด้วย Design Thinking Process และสามารถนำเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สผ.