สผ. จัดประชุม Workshop on Enhancing Urban Biodiversity and Greenery Management in Urban Green Spaces in ASEAN

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ(กชพ.) ร่วมกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะผู้นำร่วม (co – lead) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง และศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) จัดประชุม Workshop on Enhancing Urban Biodiversity and Greenery Management in Urban Green Spaces in ASEAN ภายใต้โครงการ ASEAN Work Programme on Urban Biodiversity and Greenery (2022 – 2032) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวในเมืองรวมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

การประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และ Dr. Theresa Mundita Lim, Executive Director ACB กล่าวเปิดการประชุม และวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารเมืองในประเทศไทย ร่วมนำเสนอการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวในมิติต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่ฟื้นฟูเมืองรักษาคน และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ธนาคารคาร์บอนสีเขียว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานและเมืองจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนเมืองในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 90 คน

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวเปิดการประชุม
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ มาเป็นวิทยากรในงานWorkshop on Enhancing Urban Biodiversity and Greenery Management in Urban Green Spaces in ASEAN ภายใต้โครงการ ASEAN Work Programme on Urban Biodiversity and Greenery (2022 - 2032)
Dr. Theresa Mundita Lim  กล่าวเปิดการประชุม
วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content