สผ. จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 4/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยเลขาธิการ สผ. มอบหมายให้นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 35 คน ที่ประชุมพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ร่าง) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร และกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ประธานได้กำชับให้กอง/กลุ่มอิสระนำผลจากการประเมิน ITA มาปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พิจารณากระบวนการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้ง เร่งรัดเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)