สผ. จัดประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการ GBF-EAS ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Global Biodiversity Framework Early Action Support (GBF-EAS) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแกลลอรี่ 2 ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี (สีลม) โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน Mr. Renaud Meyer ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย เป็นรองประธาน นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. นางสุกันยา ทองธำรง ผู้จัดการโครงการ GBF-EAS UNDP ประเทศไทย ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีกรรมการจากภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ สผ. และที่ปรึกษาโครงการ GBF-EAS เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน
ประธานฯ และรองประธานฯ กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการดำเนินงานโครงการ GBF-EAS ในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และบทบาทของกลุ่มเปราะบาง มีการนำไปสู่การปฏิบัติ และให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ ฉบับที่ 5 การศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (Other Effective Area-based Conservation Measures: OECMs) และชนิดที่มีความสำคัญโดดเด่น (Iconic Species) และการจัดทำ แผนการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดประเภทและการขับเคลื่อนงาน OECMs
นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน
นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน Mr. Renaud Meyer ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย เป็นรองประธาน นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. นางสุกันยา ทองธำรง ผู้จัดการโครงการ GBF-EAS UNDP ประเทศไทย ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
ภาพรวม สผ. จัดประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการ GBF-EAS ครั้งที่ 1/2567

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content