สผ. จัดประชุม การกลั่นกรองแผนฯ จังหวัด และโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ ปี 2567

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 เพื่อกลั่นกรองแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 46 จังหวัด และโครงการก่อสร้างหรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมและกำจัดของเสียรวม จำนวน 19 โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมจำนวน 32 ท่าน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)