สผ. จัดประชุมแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร” ไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร” ไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้น เป็นการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร” ไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรในการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นโดย นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม นายโรจน์ คุณเอนก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม และศิลปกรรม นายจักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้เกิดความพร้อมในทางปฏิบัติที่เหมาะสม และสามารถนำแนวทางฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๒๐ คน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ประมาณ ๓๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สผ. และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ โดยผลจากการประชุมทำให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในเบื้องต้น รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ยังสามารถส่งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางอีเมล์: [email protected]

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม