สผ. จัดประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่” ครั้งที่ ๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการประชุมเรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน และได้อภิปรายและร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการจัดทำรายงานดังกล่าว (ร่างที่ ๔) ร่วมกับ นายวรพจน์ ทองอุปการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ นายสาโรจน์ เจียรักสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำนาญการ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสอดรับกับรูปแบบและทิศทางการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม