สผ. จัดประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภาคตะวันออก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมเจิมจอม โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. กล่าวรายงานการประชุม โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
โครงการ ได้แก่ “การจัดทำเกณฑ์การประเมินสถานการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับบ่งชี้ระดับความเสี่ยง หรือคุณภาพในเชิงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (MIS) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”
และ “ (ร่าง) รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มากกว่า 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)