สผ. จัดประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูล EIA กับหน่วยงานอนุญาต

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้จัดประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูล EIA กับหน่วยงานอนุญาต และการขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีความพร้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานในการประชุม และนางพรรณนิภา สืบสิงห์ ผอ.กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานอนุญาต ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมธุรกิจพลังงาน กรมการปกครอง กรมเจ้าท่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 60 คน

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้จัดประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลง        ความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูล EIA กับหน่วยงานอนุญาต และการขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีความพร้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2  โดย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานในการประชุม และนางพรรณนิภา สืบสิงห์ ผอ.กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานอนุญาต ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมธุรกิจพลังงาน กรมการปกครอง กรมเจ้าท่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 60 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content