สผ. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูป ระบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผ่าน Video โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส. กล่าวรายงาน จากนั้น เป็นการอภิปราย เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการพัฒนากฎหมายและการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA โดย นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ ๒) ด้านการพิจารณารายงาน EIA ตามประเด็นปฏิรูปฯ โดย นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓) ด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ ๔) ด้านการขออนุญาตและกำกับดูแลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ โดย นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงานฯ และ ๕) ด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูล EIA การมีส่วนร่วมของประชาชน และการขับเคลื่อน SEA โดย นางพรรณนิภา สืบสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล


ในช่วงบ่าย นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบได้เสนอ ร่างรายงานสถานการณ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA จากนั้น มีการเสวนา เรื่อง การยกระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย นายชวลิต รัตนธรรมสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ใน คชก. รายงาน EIA ด้านอุตสาหกรรม นายกัลย์ แสงเรือง ผู้ช่วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ จาก NIDA และนายกฤษดารักษ์ แพรัตกุล ผู้แทนชมรมนักวิชาการและที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับทราบความคืบหน้า และทิศทางการดำเนินงานของการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้แทนเจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต บริษัทที่ปรึกษา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด คชก. เจ้าหน้าที่สผ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน ๔๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม