สผ.จัดประชุมสัมมนา เรื่อง ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการกำกับดูแลการปฎิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายในหัวข้อ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน และนางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์ นิติกรชำนาญการ ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต รวมทั้ง ร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการขอรับใบอนุญาตฯ และการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดังกล่าวประมาณ ๒๕๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงาน EIA คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA ผู้แทนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA และเจ้าหน้าที่ สผ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมแกรด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม