สผ.จัดประชุมสัมมนา “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส : การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสู่เมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ในหัวข้อ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส : การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสู่เมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน (Connecting the Dots : Enhancing Networks for Conservation and Sustainable Development to The New Normal of Old Towns) เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทรูไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ให้เกียรติปาฐกถานำสัมมนาวิชาการฯ ในหัวข้อ “การสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์และมรดกเมืองในบริบทร่วมสมัย” และได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการจัดชุดนิทรรศแสดงผลงานเมืองเก่าที่มีผลงานโดดเด่น และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเมืองเก่า ผลงานการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า” การออกร้านของชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่า การมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับเมืองเก่าที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เมือง คือ เมืองเก่าพิษณุโลก และเมืองเก่าที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า คือ เมืองเก่าร้อยเอ็ด และเมืองเก่าเป้าหมาย ๓ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าฉะเชิงเทรา และเมืองเก่าตรัง ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่าให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เมืองเก่า ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปในพื้นที่เมืองเก่า ๓๖ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ รวม ๓๒ เมือง และเมืองที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ๔ เมือง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม