สผ. จัดประชุมสัมมนา ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต ผู้มีสิทธิทำรายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดการประชุมสัมมนา ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA /Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตควบคุม กำกับ ดูแล นิติบุคคล ผู้มีสิทธิทำรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA และรายงาน Monitor สำหรับให้ประชาชนตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สผ. โดย นางพรรณนิภา สืบสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล และการซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง แนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ การควบคุม กำกับ ดูแล นิติบุคคลฯ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมตอบข้อซักถาม โดย นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า ๑๐๐ คน และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม