สผ. จัดประชุมสัมมนา “การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 3 กรณีโครงการด้านอุตสาหกรรม และด้านปิโตรเคมี”

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 0๙.3๐ น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 3 กรณีโครงการด้านอุตสาหกรรม และด้านปิโตรเคมี” เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดโครงการหรือกิจการใดต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงดังกล่าว โดยมี นางเสาวภา หิญชีรนันท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์บรรยาย “การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา ๔๘ วรรคสี่ และความเป็นมาของโครงการด้านอุตสาหกรรม และด้านปิโตเคมี”ต่อจากนั้นเป็นการอภิปราย “การทบทวนโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม และด้านปิโตรเคมี” โดย นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม และนางสาวภัทรทิพา ศันสยะวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตเคมี โดยมี นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประมาณ 80 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าทิ่ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม