สผ. จัดประชุมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทั่งยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๓ เมื่อวันอังคารที่่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กยผ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เอ็มเทค บรรยาย เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงคณะวิจัย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยาย เรื่อง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs และ SCP ของประเทศไทย และคณะวิจัย เอ็มเทค บรรยาย เรื่อง ตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตลอดจนแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐ แก่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้านการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยมี เจ้าหน้าที่ สผ. ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน เจ้าของข้อมูลด้านการผลิตและบริบริโภคที่ยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจำนวนกว่า ๑๒๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม