สผ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน และมีนางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ สผ. ในการร่วมพัฒนาแผนที่สอดคล้อง สามารถบรรลุต่อเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ รวมถึงสามารถจัดทำแผนงาน โครงการที่บรรลุต่อเป้าหมายของแผนดังกล่าวได้ โดยการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่สำคัญ การวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ภายใต้แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สผ. รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระดมความเห็นในการปรับปรุง และจัดทำแผนฯ และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูน ที่ปรึกษาบริษัท เดอะเลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติง พลัส จำกัด ดร.อิสรา รำไพกุล ที่ปรึกษาอิสระและ ดร.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ที่ปรึกษาอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย หลังจากนั้นได้มีการ Live Streaming กับผู้บริหาร เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สผ. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว จำนวนกว่า ๗๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์