สผ.จัดประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ “ก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่ อย่างยั่งยืน”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๕ อาคารทิปโก้ ๑  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่ อย่างยั่งยืน”เพื่อนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งผลการดำเนินงานที่สำคัญในด้านด่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องตามกรอบแนวทางนโยบายและแผนระดับชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goals) เนื่องจากปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐19 ทำให้การจัดงานในวันนี้แตกต่างจากการจัดประชุมที่ผ่านมาและที่สำคัญตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ในปีนี้ สผ. จึงให้ความสำคัญการจัดงานในรูปแบบของวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL) ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบวิดีโอสาร ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สผ. ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน” โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. อีกทั้งมีการเสวนา เรื่อง “ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนของ สผ.

สำหรับการดำเนินงานของ สผ. ภายใต้การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปฎิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือ และเกิดเครือข่ายการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อร่วมกันดำเนินงาน สร้างความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ และก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน และมีผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ๑) การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ๒) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ๔) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ๕) การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงพื้นที่ และ ๖) กองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานตามพันธกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สผ. ยังคงสานต่ออย่างต่อเนื่องในทุกมิติ พร้อมสร้างการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศ เพื่อมุ่งมั่น สร้างสรรค์ และกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สผ. “ก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่ อย่างยั่งยืน” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Facebook Live และ Webexของ สผ. กว่า ๘๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content