สผ.จัดประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”เพื่อนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การดำเนินงานภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชน ได้รับทราบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤติสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน” ซึ่งมีประเด็นนำเสนอ ดังนี้ ๑) คุณพร้อมหรือยังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดย ดร.เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานอนุสัญญา และนายกิตติคุณ ศักดิ์สูง ผู้ประสานงานเยาวชนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ๒) ประเทศไทยกับการสู้ภัย Climate change โดย นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และนางสาวชุติมา จงภักดี ผู้จัดการโครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก GIZ และ ๓) การจัดการที่ดินในประเทศไทยที่ผ่านมาและก้าวต่อไป โดย นางสาวภทรกช เหนือเกตุ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับช่วงบ่าย มีการเสวนา ซึ่งมีประเด็นนำเสนอ ดังนี้ ๑) รับรู้…บทบาทคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ ๒) ไขข้อข้องใจ: EIA โดย นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม