สผ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำ โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี

สผ. โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1001 สผ. และผ่านระบบออนไลน์  โดยมีนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กล่าวรายงาน

โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) แนวทางฯ  ดำเนินรายการโดย นางจตุพร  รักสันติชาติ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมีโดยมีเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

ซึ่งเนื้อหาของแนวทางประกอบด้วย ข้อควรรู้ วัตถุประสงค์ ขอบเขต รายละเอียดโครงการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการอภิปรายที่สำคัญอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเนื้อหา และข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางฯ

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)