สผ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น สาธารณะทั่วประเทศต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงาน และมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้น ดร.ณัฏฐนิชฯ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในการนี้ ทีมที่ปรึกษา สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูล (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าว  ดร.รวีวรรณฯ ได้กล่าวในงานประชุมว่า “ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้นับเป็นส่วนสำคัญในการร่วมดำเนินการในระดับประเทศ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ชลบุรี และขอนแก่น เพื่อนำความคิดเห็นของทุกท่านมาพัฒนาร่างพระราชบัญญัติฯ ที่จะมีผลสัมฤทธิ์ในการจัดการสภาพปัญหาไม่ให้ร้ายแรงยิ่งขึ้นจากความพยายามช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกตามศักยภาพของทุกภาคส่วน พร้อมกับการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับการส่งเสริมให้มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นปัจจุบันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อนส่งต่อสู่คนรุ่นหลังได้อย่างเหมาะสมต่อไป” ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม