สผ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับ คชก.”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)” เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม และนางกานดา ปิยจันทร์ ผอ.กวผ. กล่าวรายงานและบรรยาย เรื่อง “ที่มา กรอบแนวทาง และขอบเขตในการจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับ คชก. ต่อจากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง “มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ ต่อการพิจารณาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก.ด้านสุขภาพ ดำเนินรายการโดย นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแนวทางการพิจารณารายงานฯ ดำเนินรายการโดย นางสาวภัทรทิพา ศันสยะวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับ คชก. ส่งผลให้ คชก. มีแนวทางการพิจารณารายงานฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี คชก.เจ้าของโครงการ บริษัทผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต และเจ้าหน้าที่ สผ.  ประมาณ ๒๓๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม