สผ. จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
พื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบจัดทำแผนผังภูมินิเวศให้ครบทั้ง 6 ภาค
ของประเทศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างจัดทำโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการวางแผนและจัดทำผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคกลาง 22 จังหวัด ในการนี้ กชพ. ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ที่ปรึกษา จัดให้มีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ทั้งในส่วนของการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการวางแผนผังภูมินิเวศภาคกลาง ซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะ การกำหนดความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศภาคกลางในแต่ละประเภท ตลอดจน (ร่าง) เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมบนพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศแต่ละประเภท โดยเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 140 คน เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งทาง สผ. และบริษัทที่ปรึกษาจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูลที่สำคัญต่อการวางแผนและจัดทำผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคกลางต่อไป

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
นายสาโรจน์ โพธิ์เกษม ผู้จัดการโครงการ และ นางสาวกนกพร แก้วกังวาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและวางแผน/ผัง
งานประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 140 คน ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
งานประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 140 คน ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content