สผ.จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ  ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF): จากปัจจุบันสู่อนาคต และเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ในหัวข้อ TH-BIF: โจทย์น่ารู้สำหรับพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาระบบคลังข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รับฟังข้อเสนอแนะ และวางทิศทางการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอนาคตอย่างสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม