สผ. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

สผ. โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางกตัญชลี ธรรมกุล ผอ.กพร. กล่าวถึงภาพรวมของรางวัลเลิศรัฐและการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ของ สผ.  และนางสาวอรวรรณ วัฒนยมนาพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ

การประชุมดังกล่าวฯ เพื่อให้กองเข้าใจหลักเกณฑ์และพิจารณาข้อมูลสำหรับเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐทั้ง 2 สาขารางวัล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้ง ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย :กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)