สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นรองประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ พร้อมทั้งมีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมให้ข้อมูล รวมประมาณ 40 คน ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยที่ประชุมมีการพิจารณาวาระสำคัญ 1 เรื่อง มีมติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี และส่งคืนงบประมาณ เนื่องจาก ประชาชนไม่เห็นด้วย เอกสารตามหลักเกณฑ์ไม่ครบถ้วน และเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้ หาก อบต.คลองสาม มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการศึกษารายละเอียดตามหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้วเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหม่ตามขั้นตอนต่อไป

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน
นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นรองประธาน
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมให้ข้อมูล รวมประมาณ 40 คน ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยที่ประชุมมีการพิจารณาวาระสำคัญ 1 เรื่อง มีมติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี และส่งคืนงบประมาณ เนื่องจาก ประชาชนไม่เห็นด้วย เอกสารตามหลักเกณฑ์ไม่ครบถ้วน และเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้ หาก อบต.คลองสาม มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการศึกษารายละเอียดตามหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้วเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหม่ตามขั้นตอนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content