สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวนประมาณ 20 คน และมีเจ้าหน้าที่ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการฯ โดยที่ประชุมรับทราบ การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. 2565 การดำเนินโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private Sector Policy and Decision-making for Sustainable landscapes การดำเนินงานเรื่องข้อมูลดิจิทัล
ของลำดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information: DSI) และเห็นชอบในหลักการให้นำผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 2 (CBD COP15 Part 2) และกรอบงานคุนหมิง – มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) เสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content