สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ในฐานะรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ และมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. รวมถึงคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 27 คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 เรื่อง ได้แก่ (1) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ฉบับปรับปรุง (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS (Revised Version) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานระยะยาวของประเทศเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ค.ศ. 2065 และ (2) (ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated NDC) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 2021 – 2030 โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ (ร่าง) เอกสารดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับต่อคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)