สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่1/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ.
เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายศิวัช แก้วเจริญ ผอ.กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ มีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น 54 ราย โดยที่ประชุมรับทราบ สรุปความสำคัญของรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 6 (AR6) และได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (Fourth National Communication: NC4) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)