สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2565

สผ. โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ โดยมี นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่เป็นรองประธาน และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ 2. โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน โดย คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการดังกล่าว และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Webex Meeting ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)