สผ. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครั้งที่ 4/2565 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 40 คน โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญ ดังนี้ 1. การทบทวน ปรับปรุง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ สผ. 2. การสมัครเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และ 3. การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ได้มอบหมายกองและกลุ่มอิสระดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)