สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 11/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และ ดร. ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ คือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์การกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)