สผ. จัดประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สผ. ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2  สผ. โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สผ. ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีผู้แทน กอง/กลุ่มอิสระ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประมาณ 20 คน

ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบิตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีมติ เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม