สผ. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2565 สผ. ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมีรองเลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้แทนกองและกลุ่มงานอิสระ จำนวน 40 คน
ประธานคณะทำงานฯ ได้ให้แนวทางในการจัดทำรายงานประจำปี 2565 สผ. ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สผ. มีการดำเนินงานที่สำคัญและมีการพัฒนาในหลายประเด็น ให้ทุกกองนำเสนอข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชน โดยให้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของ สผ. รวมถึงเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของ สผ.ในระยะต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดทำรายงานประจำปี 2565 สผ. และโครงร่างรายงานประจำปี 2565 เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการจัดทำรายงานประจำปี ให้ครอบคลุมผลการดำเนินงานที่สำคัญ ที่สามารถสื่อสารเป้าหมายและความสำเร็จจากการดำเนินการ ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และใช้ประโยชน์ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)