สผ. จัดประชุมคณะทำงานข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information on Genetic Resources: DSI)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information on Genetic Resources: DSI) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ 2 และมีเจ้าหน้าที่ กลช. ร่วมเป็นคณะทำงานฯ และเลขานุการ โดยที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน DSI ความก้าวหน้าในการเจรจากลไกการใช้และแบ่งปันผลประโยชน์ข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อมูลการดำเนินงานด้าน DSI ภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอแนะการดำเนินงานต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบท่าทีเจรจาเกี่ยวกับ DSI ที่ชัดเจนในเวทีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 16 ซึ่งจะจัดขึ้นปลายปี พ.ศ. 2567 ณ สาธารณรัฐทูร์เคีย

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information on Genetic Resources: DSI) ครั้งที่ 1/2566
ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1003
คณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1003

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content