สผ. จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2/2565

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องเบต้า โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. นางสาวนิรันดร์ นิรันดร์นุต ผู้จัดการโครงการ BIOFIN และนางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอ.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลช. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. นางสาวลดาวัลย์ คำภา ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับโครงการ BIOFIN ประเทศไทย และคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี ของกลไกการเงินการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565-2568 และ ร่วมให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินงานในการจัดทำคู่มือและหลักสูตรอบรมรวมถึงสื่อการเรียนรู้ในการทำงบประมาณแบบอิงผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)