สผ. จัดประชุมคณะกรรมการ บริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม กข.สผ. และนางสาว ธุวานันท์ ยุกติรัตน ลนก. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยการประชุมมีการพิจารณา เรื่องการจัดส่งข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการรายงานและปรับปรุงสนามบินสุโขทัย ของ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไปยังคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาขอสำเนาแบบสอบถามผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม โครงการเมโทรสกาย วุฒากาศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน กข.สผ. จากกอง และกลุ่มอิสระ จำนวนประมาณ 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)